PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Mes, pagal Jungtinės Karalystės įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „SmartWay Europe Limited“, šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatome pagrindines gaires ir nuostatas, kurių mes įsipareigojame laikytis ir vykdyti tvarkydami asmens duomenis, mums patikėtus asmenims naudojantis mūsų rezervacijų internetu valdymo programa (toliau – Rezervacijų programa), prieinama interneto svetainėje www.vivo.co (toliau – Interneto svetainė).

Bet kuris asmuo, ketindamas pasinaudoti Rezervacijų programa (toliau - Lankytojas), turi pateikti mums atitinkamus (priklausomai nuo naudojimosi tikslo ir apimties) savo asmens duomenis. Lankytojas, kuris naudojasi Rezervacijų programa, automatiškai sutinka, kad mes tvarkytume jo pateiktus asmens duomenis toliau šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Lankytojas, kuris nepateikia prašomų asmens duomenų arba nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu, negali naudotis Rezervacijų programa.

Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugai taikytinais teisės aktais.

Mes pasiliekame teisę bet kada vienašališkai savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką paskelbdami naują jos tekstą savo Interneto svetainėje.

Šioje Privatumo politikoje Lankytojai gali rasti atsakymus į tokius klausimus:

 • kaip mes renkame asmens duomenis?

 • kokius duomenis ir kokiais tikslais mes tvarkome?

 • kaip ilgai mes tvarkome duomenis?

 • kaip mes užtikriname mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą?

 • kokias teises turi duomenų subjektai?

 • kaip įgyvendinti teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo?

Kaip mes renkame asmens duomenis?

Asmens duomenis mes renkame tiesiogiai iš lankytojų, jiems pateikiant atitinkamą informaciją lankymosi Interneto svetainėje ir (ar) registracijos Rezervacijų programoje metu, taip pat vėliau naudojantis Rezervacijų programa (užpildant atitinkamus Rezervacijų programos grafas).

Kokius duomenis ir kokiais tikslais mes tvarkome?

Mes, pasiremdami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatytomis nuostatomis, tvarkome šiuos žemiau nurodytus duomenis.

Lankytojų kontaktinius duomenis

Lankytojų kontaktinius duomenis mes renkame ir tvarkome turėdami tikslą sudaryti galimybę Lankytojams per Rezervacijų programą rezervuotis atitinkamo paslaugų teikėjo laiką paslaugos Lankytojams suteikimui, taip pat pranešimų Lankytojams apie rezervuotą laiką siuntimui.

Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Lankytojų kontaktinius duomenis:

 • vardą ir pavardę;

 • telefono numerį;

 • elektroninio pašto adresą.

Duomenų gavėjai

Aukščiau nurodyti Lankytojų asmens duomenys atskleidžiami (perduodami) atitinkamam paslaugų teikėjui, kurio laiką Lankytojas rezervuoja.

Paslaugų teikėjas, iš mūsų gavęs aukščiau nurodytus Lankytojų duomenis, juos tvarko savo savarankiškai nustatytiems tikslas. Daugiau apie paslaugų teikėjų vykdomą asmens duomenų tvarkymą Lankytojas turi pasidomėti pas atitinkamą Paslaugų teikėją (jo internetinėje svetainėje).

Duomenų nepateikimo arba sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo pasekmės

Aukščiau nurodytų Lankytojų asmens duomenų atskleidimas mums yra būtina galimybės Lankytojams pasinaudoti Rezervacijų programa sąlyga. T. y. nepateikęs asmens duomenų arba pateikęs netikslius ar neteisingus asmens duomenis, taip pat atšaukęs savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, Lankytojas negalės pasinaudoti Rezervacijų programa arba atitinkamomis atskiromis jos funkcijomis.

Slapukų naudojimas

Savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies), turėdami tikslą pagerinti naršymo mūsų interneto svetainėje kokybę, turėti statistinius ir rinkodarai skirtus duomenis.

Šiuo tikslu lankantis mūsų interneto svetainėje mes renkame šiuos duomenis apie Lankytojus:

 • apsilankymo interneto svetainėje dažnumas;

 • įrenginio, iš kurio jungiamasi prie Interneto svetainės, IP adresą.

Duomenų gavėjai

Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų partneriams, kuriuos mes pasitelksime Rezervacijų programos priežiūrai ir vystymui.

Sutikimo tvarkyti duomenis nedavimo arba atšaukimo pasekmės

Kiekvienas Lankytojas gali nesutikti su slapukų naudojimu jo atžvilgiu, o tokį sutikimą davęs – bet kada jį atšaukti. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

Neleidus naudoti slapukų arba juos ištrynus, gali pailgėti naršymui interneto svetainėje reikalingas laikas, taip pat gali nebebūti galimybės pasinaudoti kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų interneto svetainėje

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už duomenų, kuriuos surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Apie tokių duomenų privatumo apsaugą duomenų subjektas turi pasidomėti pas atitinkamas trečiąsias šalis, kurių svetainėmis ar paslaugomis naudojasi.

Tiesioginė rinkodara

Mes nuolat vystome ir atnaujiname Rezervacijų programą, plečiame jos suteikiamas galimybes. Mes galėsime informuoti Lankytoją apie visas Rezervacijų programos naujoves ir naujas galimybes, jeigu jis bus davęs sutikimą naudoti jo elektroninio pašto ir (arba) telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslais.

Sutikimo tvarkyti duomenis nedavimo arba atšaukimo pasekmės

Nedavęs sutikimo naudoti savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba jį atšaukęs, Lankytojas nepraras galimybės naudotis Rezervacijų programa.

Kaip ilgai mes tvarkome duomenis?

Konkretaus Lankytojo asmens duomenis mes saugosime ir tvarkysime tol, kol tas Lankytojas naudosis Rezervacijų programa ir dar dvidešimt metų po paskutinio pasinaudojimo, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau, nei Lankytojas atšauks savo sutikimą tvarkyti jo duomenis.

Esant tikimybei kilti mūsų ginčui su Lankytoju, susijusiam su Rezervacijų programos naudojimu, tokio Lankytojo asmens duomenis, reikalingus tokio galimo ginčo sprendimui (vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis, naudojimosi Rezervacijų programa duomenis) mes saugosime visą galiojančiuose įstatymuose nustatytą atitinkamą ieškinio senaties terminą (priklausomai nuo galimo reikalavimo pobūdžio), jeigu jis bus ilgesnis už aukščiau nurodytą terminą.

Pasibaigus duomenų tvarkymo terminams mes duomenis ištriname, kad jų negalima būtų atgaminti arba pakeičiame taip, kad jų nebūtų galima susieti su konkrečiu fiziniu asmeniu.

Kaip mes užtikriname mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą?

Siekdami apsaugoti mūsų tvarkomus duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ar neteisėti pakeitimo, mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines priemones. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad jokios organizacinės ir (ar) techninės priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo.

kokias teises turi lankytojai kaip Duomenų subjektai?

Mes įsipareigojame gerbti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjektų teises:

 • žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 • reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;

 • į duomenų perkėlimą;

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;

 • kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.

Bet kokį su asmens duomenų tvarkymu susijusį prašymą Lankytojas gali pateikti mums elektroniniu paštu [email protected]

Į visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius prašymus mes įsipareigojame Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka atsakyti per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.


kaip įgyvendinti Teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo?

Kiekvienas asmuo bet kada turi teisę apskųsti mūsų vykdoma jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Kita vertus, mes branginame kiekvieną savo klientą, todėl norime paskatinti Lankytojus, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su jų duomenų tvarkymu, nedvejojant iš pradžių kreiptis į mus.

Mūsų kontaktai

SmartWay Europe Limited

Reg. Number 8898147

71-75 Shelton Street

Covent Garden

London

WC2H 9JQ

E-mail address [email protected]

Naujausią informaciją galima rasti svetainėje www.vivo.co

__________________________

Taisyklės

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

NAUDOJANTIS INTERNETINE REZERVAVIMO PROGRAMA TAISYKLĖS

Redakcija: 2018-10-15

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato sąlygas ir tvarką, kaip įvairūs paslaugų teikėjai, kurie naudojasi mūsų rezervavimo internetu valdymo programa (toliau – Rezervavimo programa), prieinama interneto svetainėje www.vivo.co (toliau – Interneto svetainė), gali gauti ir naudotis Rezervavimo programoje esančiais asmens duomenimis (kaip apibrėžta toliau) ir yra privalomos visiems, kas naudojasi Rezervavimo programa savo paslaugų teikimo laiko rezervavimo valdymui.

Šios Taisyklės parengtos pagal 2016-04-27 Europos parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatas.

Naudodamiesi Rezervavimo programa savo paslaugų teikimo laiko rezervavimo valdymui, jūs automatiškai ir besąlygiškai sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis bei jas vykdyti.

Jeigu jums šių Taisyklių nuostatos yra visiškai ar iš dalies nepriimtinos arba nesuprantamos, arba neaiškios, jūs neturite teisės naudotis Rezervavimo programa savo paslaugų teikimo laiko rezervavimo valdymui. Jei jūs abejojate dėl šių Taisyklių nuostatų, prieš naudodamiesi Rezervavimo programa turite pasikonsultuoti su teisininku arba asmens duomenų apsaugos specialistu.

  1. Taisyklėse naudojamos sąvokos.

   1. Šioje sutartyje pavartotos toliau šiame punkte išvardytos sąvokos turi tokią reikšmę:

    1. Asmens duomenys – duomenų subjektų, kurie naudojasi Rezervavimo programa užsirašymui pas paslaugų teikėjus, pateikti ir Rezervavimo programoje saugomi asmens duomenys: kliento vardas, pavardė, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas;

    2. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - 2016-04-27 Europos parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679;

    3. Interneto svetainė – mums priklausanti ir mūsų administruojama, palaikoma bei vystoma Interneto svetainė www.vivo.co;

    4. Mes – pagal Jungtinės Karalystės įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „SmartWay Europe Limited“, juridinio asmens kodas 8898147, buveinės adresas 71-75 Shelton Street, Londonas , Jungtinė Karalystė, el. Paštas [email protected];

    5. Paslaugų teikėjas – verslo subjektas, teikiantis paslaugas ir priimantis Vartotojų užsirašymą per Rezervavimo programą;

    6. Rezervavimo programa - rezervavimo internetu valdymo programa, prieinama Interneto svetainėje, kuri yra platforma įvairiems paslaugų teikėjams pasiūlyti savo paslaugų teikimo laiką, o paslaugų vartotojams – užsirezervuoti atitinkamą paslaugų suteikimo jiems laiką (užsirašyti pas atitinkamą paslaugų teikėją);

    7. Taisyklės – šios Taisyklės, taip pat bet kokie jų priedai ir papildymai;

    8. Vartotojai – paslaugų vartotojai, kurie naudojasi Rezervavimo programa tam, kad užsirašytų pas atitinkamą paslaugų teikėją (paslaugų suteikimo laiko rezervavimui).

   2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos „duomenų subjektas“, „duomenų tvarkymas“, :duomenų tvarkytojas“, „asmens duomenų saugumo pažeidimas“ suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

   3. Ten, kur reikalauja kontekstas, sąvokos, šiose Taisyklėse pavartotos vienaskaita, reiškia ir daugiskaitą bei atvirkščiai.

  1. Asmens duomenų naudojimo tikslas.

   1. Vartotojui per Rezervavimų programą užsirašius pas Jus (rezervavus Jūsų teikiamų paslaugų suteikimo laiką), Jums automatiškai yra pateikiami tokio Vartotojo Asmens duomenys, kuriuos Jūs galite naudoti tik Jūsų paslaugų suteikimo tam Vartotojui laiko rezervavimui atlikti.

  1. Asmens duomenų tvarkymo trukmė.

   1. Asmens duomenis Jūs galite naudoti ne ilgiau, nei Vartotojui suteikiate paslaugą, kurią jis rezervavo.

  1. Jūsų pareigos

   1. Naudodami Asmens duomenis Jūs tampate duomenų tvarkytoju Bendrojo duomenų apsaugos reglamento prasme ir privalote:

    1. tvarkyti Asmens duomenis tik laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų taikytinų teisės aktų, šių Taisyklių ir atskirai raštiškai (įskaitant elektroninę formą) pateiktų (dokumentuotų) mūsų nurodymų; negavę mūsų dokumentuotų nurodymų dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie reikalingi Jūsų įsipareigojimams, susijusiems su Asmens duomenų tvarkymu, vykdyti, Jūs privalote nedelsdamas apie tai mus informuoti ir iki gausite nurodymus veikti taip, kad geriausiai apsaugotume mūsų interesus. Bet kuriuo atveju Jūs Asmens duomenis privalote tvarkyti tokiu būdu, kad neatsirastų pagrindas laikyti mus pažeidusius teisės aktus;

    2. tvarkyti Asmens duomenis tik šiose Taisyklėse nurodytu tikslu ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina šiam tikslui pasiekti;

    3. be jokio nepagrįsto delsimo, tačiau bet kuriuo atveju iki atitinkamų toliau šiame papunktyje nurodytų veiksmų atlikimo, informuoti mus, jeigu pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitą taikytiną teisės aktą Jums yra draudžiama tvarkyti Asmens duomenis arba priešingai – reikalaujama papildomo, šiose Taisyklėse ir (ar) mūsų raštiškai pateiktuose nurodymuose nenumatyto, Asmens duomenų tvarkymo;

    4. be jokio nepagrįsto delsimo informuoti mus, jeigu Jūsų manymu, mūsų pavedimas tvarkyti Asmens duomenis galimai pažeidžia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir (ar) kitus taikytinus teisės aktus;

    5. neatlygintinai pateikti mums visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos visos šiose Taisyklėse ir (ar) Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir (ar) kituose taikytinuose teisės aktuose numatytos prievolės bei sudaryti sąlygas ir padėti užtikrinti mūsų teisę atlikti Jūsų patikrinimus ir (ar) auditą, siekiant įsitikinti ir surinkti įrodymus, kad Asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir tinkamai.

  1. Duomenų tvarkytojo įgaliojimų (veiksmų) apribojimas

   1. Naudodamiesi Rezervavimo programa, Jūs prisiimate pareigą garantuoti, kad:

    1. netvarkysite Asmens duomenų jokiais kitais tikslais, nei numatyta šiose Taisyklėse (ypač tiesioginės rinkodaros tikslais), nebent mes pateiksime raštišką aiškų priešingą pavedimą;

    2. neatskleisite Asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims;

    3. neperduosite savo teisių ir pareigų dėl Asmens duomenų tvarkymo jokiam trečiajam asmeniui ir (ar) nepasitelksite savo pareigų pagal šias Taisykles vykdymui jokių trečiųjų asmenų (subtvarkytojų) be išankstinio raštiško aiškaus mūsų leidimo;

    4. nekeisite Asmens duomenų tvarkymo pobūdžio, išskyrus jei gausite raštišką aiškų priešingą mūsų pavedimą;

    5. nekopijuosite ir (ar) kitaip neatgaminsite bet kokių Asmens duomenų;

    6. nejungsite Asmens duomenų (neteiksite, kad jie būtų sujungti) su jokiomis duomenų rinkmenomis ar duomenų bazėmis.

   2. Nebus laikoma aukščiau nurodytų Jūsų garantijų pažeidimu konkretaus Vartotojo asmens duomenų naudojimas, paremtas Jūsų tiesiogiai iš to Vartotojo gautu sutikimu.

  1. Konfidencialumas

   1. Naudodamiesi Rezervavimo programa, Jūs tuo pačiu įsipareigojate savo lėšomis užtikrinti Asmens duomenų konfidencialumą bei garantuojate, kad prieiga prie Asmens duomenų bus suteikta tik tiems Jūsų darbuotojams ar Jūsų įgaliotiems asmenims, kuriems to reikia jų funkcijoms vykdyti, o su Asmens duomenimis bus atliekami tik tie veiksmai, kuriems atlikti Jums suteiktos teisės.

   2. Naudodamiesi Rezervavimo programa, Jūs tuo pačiu įsipareigojate užtikrinti, kad Asmens duomenis tvarkyti Jūsų įgalioti asmenys bus tinkamai informuoti apie Asmens duomenų konfidencialumą, bus tinkamai apmokyti vykdyti savo pareigas ir laikytis Asmens duomenų tvarkymui taikomų reikalavimų, įskaitant numatytus šiose Taisyklėse ir (ar) atskiruose mūsų nurodymuose, taip pat taikytinuose teisės aktuose, bei bus įsipareigoję užtikrinti Asmens duomenų konfidencialumą neapsiribojant jų teisinių santykių su Jumis trukme.

   3. Naudodamiesi Rezervavimo programa, Jūs tuo pačiu patvirtinate, jog aiškiai suprantate, kad įsipareigojimai dėl Asmens duomenų konfidencialumo užtikrinimo lieka galioti ir teisinių santykių su mumis pasibaigimo.

  1. Asmens duomenų saugumas

   1. Naudodamiesi Rezervavimo programa, Jūs tuo pačiu įsipareigojate savo lėšomis užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų apsaugą, įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūsų taikomos priemonės turi užtikrinti reikiamą apsaugos lygį, kuris atitiktų tvarkomų Asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką bei kuris yra tinkamas atsižvelgiant į techninių galimybių išsivystymo lygį, duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus bei tvarkymu keliamą riziką duomenų subjektų, kurių Asmens duomenys yra tvarkomi, teisėms ir laisvėms.

  1. Duomenų tvarkytojo pagalba

   1. Naudodamiesi Rezervavimo programa, Jūs tuo pačiu įsipareigojate Bendrojo duomenų apsaugos reglamento numatytais atvejais be jokio papildomo užmokesčio, mūsų prašymu ir per mūsų nurodytą protingą terminą suteikti mums visą reikiamą informaciją, dokumentus ir pagalbą, reikalingus tam, kad mes galėtų tinkamai vykdyti visus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus ir įrodyti tokių reikalavimų laikymąsi. Teikdamas šiame punkte nurodytą pagalbą Jūs turite galėti:

    1. mums paprašius be jokio nepagrįsto delsimo pateikti Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašus;

    2. mums paprašius be jokio nepagrįsto delsimo pateikti informaciją apie taikomas technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti ir apsaugoti duomenų subjektų teisėms, numatytoms Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose taikytinuose teisės aktuose;

    3. mums paprašius be jokio nepagrįsto delsimo pateikti mums tvarkomų Asmens duomenų kopijas;

    4. mums paprašius be jokio nepagrįsto delsimo iš karto ištaisyti Asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba juos ištrinti;

    5. teikti pagalbą teikiant pranešimus apie Asmens duomenų saugumo pažeidimus, atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą, siekiant išankstinės konsultacijos.

   2. Tuo atveju, kai įgaliotos valstybės institucijos ar bet kuris kitas asmuo, įskaitant duomenų subjektą, prašys Jūsų pateikti Asmens duomenis, Jūs privalote be jokio nepagrįsto delsimo (bet kuriuo atveju prieš protingą terminą iki tokio prašymo įvykdymo termino pabaigos) tokį prašymą perduoti mums.

   3. Jūs privalote neatskleisti Asmens duomenų ar bet kurios kitos informacijos, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai būsite įpareigotas atskleisti tokią informaciją vadovaujantis taikytinų teisės aktų imperatyviomis nuostatomis. Pastaruoju atveju Jūs privalėsite nedelsiant apie tai pranešti mums, nebent toks pranešimas pažeis teisės aktų imperatyvias nuostatas.

  1. Asmens duomenų saugumo pažeidimas

   1. Įvykus arba iškilus įtarimui, kad įvyko Asmens duomenų saugumo pažeidimas arba Jūsų atžvilgiu vykdomi bet kokie priežiūros institucijų procesiniai veiksmai, susiję su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs privalote be jokio nepagrįsto delsimo, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per dvidešimt keturias (24) valandas nuo fakto paaiškėjimo, neatlygintinai apie tai pranešti mums. Pranešime Jūs turite pateikti mums visą informaciją, kuri pagal taikytinų teisės aktų nuostatas yra reikalinga duomenų valdytojui, kad jis galėtų tinkamai įvykdyti pareigą pranešti priežiūros institucijai ir duomenų subjektams bei pašalinti ir sumažinti duomenų saugumo pažeidimo padarinius.

   2. Jūs esate skatinami, suderinus su mumis, skubiai pašalinti problemą ir užkirsti kelią tolesnei žalai, taip pat sumažinti tokio incidento padarinius.

  2. Auditas (patikrinimai)

   1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įgalioja mus, kaip kiekvieną duomenų valdytoją, pateikus išankstinį pranešimą, nepertraukiant Jūsų veiklos ir neatlygintinai, Jūsų buveinės patalpose atlikti Jūsų patikrinimus ir (ar) auditą įprastomis darbo valandomis. Tokį auditą ar patikrinimus gali atlikti mūsų darbuotojai arba kiti mūsų įgalioti tinkamais konfidencialumo įsipareigojimais saistomi asmenys. Mes prisiimame mūsų patirtas audito ar patikrinimų išlaidas. Tačiau jeigu audito ar patikrinimų metu nustatomas Jūsų įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, teisės aktų ir (ar) mūsų nurodymų nesilaikymas, mes turėsime teisę reikalauti iš Jūsų tokių išlaidų atlyginimo.

  3. Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims, subtvarkymas

   1. Jums neturite teisės jokiais būdais atskleisti Asmens duomenų jokiam trečiajam asmeniui ar pasitelkti subtvarkytojus Asmens duomenims tvarkyti be aiškaus konkretaus išankstinio rašytinio mūsų leidimo. Jei toks leidimas duodamas, Jūsų atliekamas Asmens duomenų atskleidimas neturi pažeisti jokių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų taikytų teisės aktų ir (ar) šių Taisyklių nuostatų, o pasitelktam subtvarkytojui turi būti raštiškai nustatomos ir vykdomos tokios Asmens duomenų apsaugos ir kitos prievolės, kaip ir prievolės, pagal šias Taisykles privalomos Jums. Mūsų prašymu Jūs turėsite be jokio nepagrįsto delsimo pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

   2. Neatsižvelgiant į mūsų duotą leidimą, už Asmens duomenų atskleidimo tretiesiems asmenims ir (ar) subtvarkytojo pasitelkimo teisėtumą, taip pat už subtvarkytojo pareigų (nesvarbu, kylančių iš sutarčių ar nustatytų taikytinų teisės aktų) tinkamą vykdymą liksite atsakingi Jūs.

   3. Mes pasiliekame teisę bet kada ir nenurodydami priežasčių atšaukti bet kokį savo leidimą Jums atskleisti Asmens duomenis tretiesiems asmenims ir (arba) pasitelkti subtvarkytoją.

  1. Mūsų įsipareigojimai ir pareiškimai

   1. Mes patvirtiname, kad Asmens duomenų tvarkymas, kuris pagal šias Taisykles pavedamas Jums, yra teisėtas bei atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatas.

   2. Mes įsipareigojame, gavę Jūsų prašymą, be jokio nepagrįsto delsimo suteikti Jums reikiamą informaciją, kuri yra būtina vykdant Asmens duomenų tvarkymą.

  1. Asmens duomenų tvarkymo pabaiga

   1. Išskyrus kai taikytinų teisės aktų imperatyvios nuostatos aiškiai nustato kitaip, pasibaigus Asmens duomenų tvarkymo terminui, Jūs privalote arba grąžinti Asmens duomenis mums, arba juos ištrinti (sunaikinti).

  1. Atsakomybė

   1. Jums tenka atsakomybė už bet kokias išlaidas ir nuostolius, kuriuos mes ir (ar) duomenų subjektai patirsime dėl Jūsų prievolių pagal šias Taisykles ar taikytinus teisės aktus nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

  1. Kitos sąlygos

   1. Jokių šių Taisyklių nuostatų ir (ar) mūsų nurodymų trūkumas, neaiškumas ar neišsamumas neatleidžia Jūsų nuo pareigų, numatytų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir (ar) kituose taikytinuose teisės aktuose, vykdymo (laikymosi).

  2. Taikytina teisė. Teismingumas

   1. Šios Taisyklės yra parengtos remiantis Lietuvos Respublikos teise. Taisyklių pagrindu atsirandantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

   2. Bet kokie su šių Taisyklių taikymu susiję teisiniai ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinę, nebent taikytina teisės norma imperatyviai numatytų kitaip.